Læringssti

Varighet: 4t
Joejkeminie

Joejkedh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:
•    joejkeaerpievuekien bïjre soptsestidh
•    joejken staatusen, aarvoen jïh tsiehkien bïjre soptsestidh åvtesne jïh daelie

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti