Oppgave

Laavenjassh båeries joejke-teekstese

Nåejtie gievrine jïh mubpie almetje gievrine rudtjesne gællesje. Guvvie

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose Soelege jïh nåejtie.

1. laavenjasse

Lohkh joejkem Soelege jih nåejtie. Mij lea joejken teema?

 

 2. laavenjasse

Mij lea molsestalleme-joejke? 

 

3. laavenjasse

Maehtebe jiehtedh daate joejke lea sjyöhtehke daan biejjien aaj? Tjaelieh ussjeden tjaalegem joejken sisvegen bïjre.

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for