Oppgave: Drøfte

Laavenjassh: Biejjie-baernien

Nïejte jïh baernie. Guvvie.

Lohkh tjaalegem Biejjien baernien såangoe Jeahnaj eatnamisnie  gærjesne Biejjien baernie jïh darjoeh laavenjasside.

1. laavenjasse

Lohkh dah voestes 6 boelhketjh jïh buerkiestimmiem gærjesne Biejjie-baernien 1  mij aalka s 23. Vaestedh gyhtjelasside.

 1. Guktie lij dennie tïjjesne goh Biejjie-baernie byjjeni?
 2. Gåabph Biejjien baernie sæjhta fealadidh?
 3. Mannasinie Biejjie-baernie sæjhta dahkoe fealadidh?
 4. Oktegh vöölki?
 5. Man guhkiem fealadieh?
 6. Mejnie fealadieh?

2. laavenjasse

Lohkh boelhketjh 7 – 11 jïh buerkiestimmiem s 24 – 25. Vaestedh gyhtjelasside.

 1. Mij minngemosth rïhpesi?
 2. Gie lij mearoe-gaedtesne?
 3. Maam dïhte darjoeji mearoe-gaedtesne?
 4. Jeahna sïjhti Biejjien baernine gaahtjedh. Buerkesth daam boelhketjem.
 5. Guktie dej guaktaj hïeje? 

3. laavenjasse

Lohkh dah minngemes boelhketjh jïh buerkiestimmiem. Vaestedh gyhtjelasside.

 1. Dah vöölkin jeahnaj eatnamistie.
 2. Guktie lij feeleme?
 3. Jeahnan nïejten låavkeme-lijnie golme tjoelmh utni. Guktie tjoelmh paarretje-guaktide viehkiehtin?
 4. Minngemes boelhketjisnie tjaaleme “aajjarahhan voenjeledueljien nelnie måersie saemiedehti unnebe almetjinie uvhte”. Maahtah daam jeatjah baakoejgujmie tjaeledh?

4. laavenjasse

Daelie tjaalegem Biejjie-baernien såangoe Jeahnaj eatnamisnie lohkeme. Daate lea saemiej sjugniedimmie-epose. Veeljh abpe eposem jallh boelhketjem destiejïh tjaelieh skaepiedihks-tjaalegem dan våaroeminie.