Fagstoff

Saemielaaken gïelenjoelkedassh

Samiske flagget vaier ved Stortinget. Foto

Saemien gïele akte veartenen aalkoe-åålmegi gïelijste. Saemien gïele, kultuvre jïh siebriedahke lea vaarjelamme nasjonaale laakine jïh gaskenasjonaale konvensjovnine.

Nöörjen Stoeredigkie jaepien 1988 Maadth-laakese lissiem nænnoesti juktie staaten dïedte saemien åålmege maehtieh jïjtse gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkem gorredidh jïh evtiedidh. Jaepien 1987 sjïere saemie-laakem nænnoesti. Daate laake Saemiedigkien bïjre jïh jeatjah saemien reaktaj bïjre. Saemie-laaken sjïere gïele-njoelkedassh mah nænnoestieh saemien-gïelen reereme-dajven bïjre, ööhpehtimmie-reaktaj bïjre, dovne reaktah jeatjah nasjonaale laaki mietie. Saemien reaktah aaj vaarjelamme gaskenasjonaale konvensjovni mietie mejtie Nöörjen staate leah bæjhkoehtamme.