Oppgave

Laavenjassh Elsan håalemasse

Plaakate vuasastimmeste Elsa Laula Renberg. Guvvie.

Lohkh tjaalegem «Saemien tsiehkiej bïjre» mij akte biehkie Elsan Laulan håalemistie: «Saetnies-baakoeh saemien tsiehkiej bïjre (1904)».

1. laavenjasse

Elsa Laula jeehti vihkeles saemien-siebriem tseegkedh. Mannasinie dïhte dam vïenhti?

2. laavenjasse

Laula sïjhti jeatjah saemieh haestedh? Mij lij haesteme?

3. laavenjasse

Guktie Elsan argumenteradi? Lohkh tjaalegem «Saemien tsiehkiej bïjre» jïh gaavnh Elsan argumeenth.

4. laavenjasse

Veeljh aamhtesem Elsan tjaalegistie jïh tjaelieh argumentereles tjaalegem.

Relatert innhold

Aktuelt stoff