Læringssti

Varighet: 2t
Baakoebalve raajesetseegkeme

Raajese-bigkeme

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh:

  • maehtedh raajesh analyseradidh
  • daejredh guktie raajesh bigkedh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti