Oppgave: Arbeidsoppdrag

Laavenjassh: Orre jïh lööneme baakoeh

Ovmessie saevegh. Guvvie

Daennie sæjrosne laavenjassh lööneme-baakoej bïjre, guktie mijjieh saemien-gïelese baakoeh löönebe daaroen-gïeleste jïh jeatjah ammes-gïelijste. Lissine laavenjassh guktie Saemien Gïelegaaltijen åarjelsaemien gïeletjïerte lea nænnoestamme guktie mijjieh edtjebe dejtie lööneme-baakojde tjaeledh.