Fagstoff

Saemien soptsestimmievuekie

Iehkeden Buvriejaevresne

Saemieh fïerhten biejjien soptsestieh jïh aaj iktegisth soptsestamme maam dååjreme jïh mij heannadamme. Soptsesh vihkeles, dan åvteste dah mijjem faepieldieh jïh aaj histovrijem bigkieh. Mijjieh dovletji tïjji jïh saemien aerpievuekien bïjre åadtjobe lïeredh soptsesinie.