Fagstoff

Baakoeh jïh baakoe-jiehtegh

Baakoeh raajesetseegemen bïjre. Guvvie 

Daennie sæjrosne lïerh baakoej jïh baakoe-jiehtegi bïjre jïh mij åejvie-baakoe, bijjie-lïhtse jïh nuelie-lïhtse. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.

Lohkh baakoej jïh baakoe-jiehtegi bïjre:

 

Darjoeh laavenjasside: