Fagstoff

Konjunksjovnh, subjunksjovnh, interjeksjovnh jïh smaave baakoeh

Gaajhkh baakoe-klaassi nommh. Guvvie 

Daennie sæjrosne lïerh konjunksjovni, subjunksjovni, interjeksjovni jïh smaave baakoej bïjre, jïh guktie dejtie nuhtjedh raajesinie. Lissine laavenjassh.

 

Lohkh konjunksjovni, subjunksjovni, interjeksjovni jïh smaave baakoej bïjre:

 

Darjoeh laavenjasside: