Fagstoff

Taale-baakoeh jïh adjektijvh

Gaajhkh baakoe-klaassi nommh. Guvvie

Daennie sæjrosne datne lïerh taale-baakoej jïh adjektijvi bïjre, jïh guktie dejtie nuhtjedh raajesinie. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.

Lohkh taale-baakoej jïh adjektijvi bïjre:

 

Darjoeh laavenjasside: