Fagstoff

Saemien tjaeleme-histovrije

Göökte kaarh gærjah lohkeminie. Guvvie.

Daennie teemesne datne åadtjoeh åarjelsaemien tjaeleme-histovrijinie barkedh. Datne åadtjoeh lohkedh jïh lïeredh guktie mijjen daaletjen tjaeleme-såarhte lea evtiedamme. Tjaeleme-gïele lea spaenjie-guvvijste jïh spaenjie-tjaeliemistie evtiedamme daaletjen alfabeetese. Daan biejjien mijjieh latijne-alfabeetem åarjelsaemien-gïelesne nuhtjebe. Datne åadtjoeh vuejnedh guktie bokstaavh leah guvvijste daaletjen latijnen alfabeetese evtiedamme.