Fagstoff

Baakoe-klaassh

 

Gaajhkh baakoeh baakoe-klaasside juekebe. Dah baakoe-klaassh leah: Substantijvh, pronovmenh, taale-baakoeh, adjektijvh, verbh, adverbh, adposisjovnh, konjunksjovnh, subjunksjovnh, interjeksjovnh jïh smaave baakoeh. Daennie kapihtelisnie baakoe-klaassi bïjre lïerh jïh guktie daej joekehts hammoeh.

Mijjieh baakojde baakoe-klaasside juekebe dej sojjehtimmie- jïh seerkeme-hammoej mietie, goerkesen jïh åtnoen mietie, v.g.:

  • gærja > gærjam
  • datne > dutnjien
  • vïjhte > vïjhtede
  • orre > orrebe
  • lohkedh > låhka
  • lohkedh > lohkije
  • hijven > hijvenlaakan
  • jïh

Morfologije lea learoe mij soptseste guktie baakoeh bigkesuvvieh.

 Grammatihke-baakoeh

 

 tjuvtjiedimmie-pronovmene

 påpekende pronomen

 gihtjeme-pronovmene

 spørrende pronomen

 ov-vihties pronovmene

 ubestemt pronomen

 maadth-taale

 grunntall

 öörnege-taale

 ordenstall

 tjåenghkies-taale

 samlingstall

 sijjie-adverbe

 stedsadverb

 tïjje-adverbe

 tidsadverb

 vuekie-adverbe

 måtesadverb