Oppgave

Laavenjassh: Lidteratuvre-histovrije

 

1. laavenjasse

Buerkesth jïjtjedh baakoejgujmie mij saemien lidteratuvre.

 

2. laavenjasse

Mah tjaalegh båarasommes?

 

3. laavenjasse

Gieh dah voestes tjaelijh mah tjaalegh saemiej jielemen bïjre tjeelin?

 

4. laavenjasse

Darjoeh åehpiedehtemem saemien lidteratuvre-histovrijen bïjre. Åehpiedehth klaassese.