Læringssti

Varighet: 4t
Göökte kaarrh lohkeminie

Tjaeleme-histovrije

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:

  • saemien tjaeleme-gïelen histovrijen bïjre soptsestidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti