Oppgave

Laavenjassh alfabeeti bïjre

Gaajhkh boktaavh jïh tjoejh åarjelsaemien-gïelesne. Guvvie  Laavenjassh alfabeeti bïjre.

1. laavenjasse

Åarjel-saemien tjaeleme-gïele lea normeradamme.

  1. Mij dïhte sæjhta jiehtedh?
  2. Mah aevhkieh jallh viesjiesvoeth utnebe jis normeradamme tjaeleme-gïelem nåhtadibie?
  3. Naakenh viesjiesvoeth dejnie gååvnesieh?
  4. Gåessie mijjieh normeradamme tjaeleme-gïelem nåhtadibie?

 

2. laavenjasse

Gaavnh seamma teekste gærjine Sáemen lukkeme-gærja / Lohkede saemien 1974, 1993. Viertesth teekstide.

 

 

3. laavenjasse

Åarjelsaemien gïele normeradamme mænngan jaepien 1978? Vuartesjh grammatihke-gærjide.