Oppgave

Laavenjassh gærjese Lohkede saemien, 1993

 

Darjoeh laavenjasside.

1. laavenjasse

Vuartesjh Lohkede saemien, 1993.

Maahtah vuejnedh guktie learoegærja-normaale, mij jaepien 1976 bööti, tjaeleme-gïelem tsevtseme gærjesne? Guktie teekstem staeriedamme?
 

 

2. laavenjasse

Veeljh seamma teekstem gærjijste Lohkede saemien, 1974 jïh Lohkede saemien, 1993.

Veeljh vïjhte baakoeh fïertede teeksteste jïh vuejnieh guktie dah leah evtiedamme/jorkesamme?