Oppgave

Laavenjassh gærjese Sámien lukkeme-gärjá

  

Darjoeh laavenjasside. Jis daarpesjh gærjesne vuartasjidh diedtieh linkem Sámien lukkeme-gærja.