Fagstoff

Dyrking av eng og fôrvekster

Publisert: 21.12.2017
To tredeler av jordbruksarealet i Norge brukes til å produsere grovfôr. Dette emnet handler om de ulike artene vi dyrker i eng og som fôrvekster. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og hvordan vi tar vare på avlingene så det blir godt fôr. Godt fôr er viktig for dyrevelferden og for økonomien i husdyrholdet.

Traktor med rundballepresse. Foto.