Læringssti

Varighet: 4t
Nïejte jïh baernie

Tjaalegh boelhkeste 1965 åvtelen

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • tjaalegh lohkeme boelhkeste 1965 åvtelen
  • tjaalegi gïelen jïh sisvegen bïjre ussjedamme
  • tjaalegidie akten kultuvre-hijstovrijen ektiedæmman bïejeme
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti