Fagstoff

Boelhkeste 1995 raejeste

Kong Harald står på talerstolen i Sametinget. foto

Boelhkeste 1995 raejeste mijjieh jiene-jienebe tjaelijh åadtjobe mah saemien gïelesne tjaelieh. Men mijjieh aaj tjaelijh utnebe mah daaroen gïelesne jallh jeatjah gïeline tjaelieh dan åvteste eah skuvlesne lïereme saemien gïelem tjaeledh.

Skuvlesne saemien-gïele faagine sjïdteme. Jïh barkoe aalka bijpelem jïh saemien liturgijem saemien gïelide jarkoestidh. Mijjieh aaj saemien gïele-moenehtsem, gïele-raeriem jïh gïele-ståvroem åadtjoejimh.

Jaepien 1999 ööhpehtimmie-laake tjirkie juktie gaajhkh maanah maadth-skuvlesne jïh jåarhke-skuvlesne edtjieh saemien lïerehtimmiem åadtjodh. Jïh dan åvteste mijjieh vielie-vielebe skuvle-gærjah jïh faage-gærjah åådtjeme. Aaj plaerieh åådtjeme mah artihkelh saemien-gïelesne tjaelieh.

Heannadimmie siebriedahkesne boelhkeste 1995 raejeste

Daennie teemesne datne edtjh tjaalegh lohkedh jïh toelhkestidh mah boelhkeste 1995 raejeste tjaaleme. Learoesoejkesjisnie tjaaleme datne edtjh digkiedidh guktie siebriedahken jïh kultuvren tsiehkie daan boelhken våajnoes sjædta tjaaleginie. Åehpiedehtemisnie maahtah heannadimmiej bïjre lohkeme mah vihkeles orreme daennie boelhkesne.