Læringssti

Varighet: 4t
Gåetie

Dikth boelhkeste 1995 raejeste

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne:

  • dikth lohkeme boelhkeste 1995 raejeste
  • diktide akten kultuvrehistovrijes ektiedæmman bïejeme
  • gïelen jïh sisvegen bïjre ussjedamme tjaaleginie
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti