Fagstoff

Åarjel-saemien tjaeleme-histovrije

Daennie guvvie-raajrosne mijjieh åarjel-saemien tjaaleldh histovrijen bïjre lïerebe. Guktie bokstaavh leah tïjjen mietie evtiedamme jïh gåessie åarjel-saemien tjaaleldh gïelem normeradamme.