Fagstoff

HMS for anleggsmaskinføreren

Publisert: 18.10.2017

Dumper med gravemaskin i grustak. Foto.  

Anleggsmaskinføreren jobber på anlegg og byggeplass og bruker utstyr som gravemaskin, dumper og hjullaster. Dette gjør at det er risiko for både klem- og velteskader. Maskinføreren må derfor være oppmerksom og bruke egnet verneutstyr.

Anleggsfaget har et variert og spennende arbeidsområde. Arbeidet foregår både utendørs i all slags vær og innendørs under varierende forhold. Veibygging, grunnarbeid, rassikringer og arbeid på byggeplasser er bare noen eksempler. Å jobbe for et trygt og godt arbeidsmiljø må hele tiden være i fokus. Tenk forebyggende og ta valg som ikke utsetter deg eller andre for unødig risiko.

Enhver arbeidsplass der man arbeider med store maskiner, kan defineres som en anleggsplass, stor eller liten. Da utstyrer man seg med nødvendig arbeidstøy og personlig verneutstyr ut fra den jobben som skal gjøres. På en anleggsplass er det flere faktorer som krever oppmerksomhet på HMS. Store maskiner krever oppmerksomhet grunnet dårlig sikt. Det kan være arbeid i skråninger, sikringer av fjell, tunnelarbeid eller sprengingsarbeid. Mange typer verktøy og utstyr krever vern og beskyttelse, og ulike arbeidsoperasjoner er krevende med stor grad av risiko. Eksempler på dette er pigghammer og steinklype.