Fagstoff

Kronihke

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.  

Kronihkesne tjaelije jïjtse åssjaldahki jïh mïeli bïjre tjaala. Tjaelije maahta viehkie-vierhtieh nuhtjedh goh ironije, speatjadimmieh jïh gïeleldh guvvieh.

 

Kronihke akte plaerie-sjangere mij ussjedammes jïh edtja mijjem bïevnedh. Gellien aejkien tjaelije kronihkem tjaaleme goh akte digkiedimmie-lahtese.

Kronihke mahte seamma goh artihkele, men faageles sisvegem åtna. Kronihke gellie bielieh aktede aamhtesistie vuesehte. Hijven kronihke dellie lohkije dïjrem guarkoe jalts ij maam akt aamhtesen bïjre daejrieh. Kronihke edtja mijjem skreejredh akten aamhtesen bïjre ussjedidh jïh aamhtesem jieniebijstie bielijste vuejnedh.

Kronihkesne tjaelije maahta viehkie-dïrregh nuhtjedh goh ironije, speatjadimmie jïh guvvieh. Baakoe-veeljeme maahta mijjem bååhperostedh.

Kronihkh maehtebe plaerine jïh gaske-viermesne gaavnedh. Doh jeenemes kronihkh, mah åarjel-saemien gïelesne tjaaleme, maehtebe Saemiedigkien nedte-sæjrojne gaavnedh.

 

Baakoe

 

 speatjadimmie

 overdrivelse