Læringssti

Varighet: 4t
Gaejsietjahke

Kååserije

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme:

  • edtjh maehtedh kååserijen væhtah damtijidh
  • datne kååserijh lohkeme
  • edtjh maehtedh kååserijem tjaeledh

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti