Fagstoff

Gïeleviehkie-dïrregi bïjre

Nïejte åadtjesteminie. Guvvie.  Fïerhten aejkien gosse datne edtjh maam akt jiehtedh, soptsestidh jallh tjaeledh, dellie tjoerh veeljedh guktie edtjh dam darjodh. Gïele dutnjien gellie nuepieh vadta jïh datne maahtah gïelem viehkie-dïrreginie nuhtjedh.

Daennie teemesne åadtjoeh dah sïejhmemes gïeleviehkie-dïrregidie åahpenidh jïh lïeredh guktie dejtie nuhtjedh.

Gosse edtjh heamturem tjaeledh dellie tjoerh gïeleviehkie-dïrregh nuhtjedh mah sjangerasse sjiehtieh. Gaajhkesh mah tjaelieh jallh soptsestieh maehtieh dejtie seamma gïeleviehkie-dïrregidie nuhtjedh. Mijjieh joekehtslaakan veeljebe gåessie jïh guktie gïeleviehkie-dïrregidie nuhtjebe. Sjangere mijjem viehkehte sjiehteles gïeleviehkie-dïrregh veeljedh, men tjoerebe mujhtedh mijjieh veeljebe. Aaj vihkeles mujhtedh mijjieh væjkalåbpoe gïele-utnijinie sjïdtebe jis lïerebe gïeleviehkie-dïrregidie nuhtjedh.

Gosse edtjh tjaalegem analyseradidh jallh toelhkestidh dellie vihkele datne dah joekehtsh gïeleviehkie-dïrregh gaavnh. Tjoerh aaj mujhtedh gaavnedh mah funksjovnh dah utnieh. Men öövre vihkielommes aktene analysesne vuesiehtidh guktie gïeleviehkie-dïrregh tjaalegem/teekstem tsevtsieh.