Læringssti

Varighet: 4t
Baakoe-balve argumentasjovnen bïjre

Argumentasjovne

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme edtjh maehtedh:

  • sjyöhtehke jïh eensi argumeenth digkiedimmine nuhtjedh
  • goltelidh jïh eerlegevoetem vuesiehtidh mubpiej argumentasjovnese
  • argumentasjovnem tjïelkestidh mubpiej tjaaleginie
  • argumentereles tjaalegh tjaeledh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti