Fagstoff

Mijjen gïele

Kaarhth mah saemien gïele-dajvide vuesehte. Guvvie 

Daennie teemesne åadtjoeh gïelen bïjre lïeredh. Guktie mijjen gïele bigkeme, jïh guktie maehtebe tjaeledh. Gïele lea vihkeles biehkie mijjen identiteeteste, jïh gosse soptsestibie jïh tjaelebe, mijjieh soptsestibie gie mijjieh libie jïh gustie båetebe. Guktie tjaelebe aaj vihkeles dan åvteste jeatjebh tjuerieh guarkedh maam tjaelebe jïh maam mijjieh sïjhtebe jiehtedh.