Fagstoff

Sammendrag av "Suksesjoner – økosystemene er i endring"

Publisert: 14.09.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.

Sammendrag

 • Suksesjon er endring av artssammensetningen over tid i et økosystem.
 • Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon.
 • Primær suksesjon er den langsiktige utviklingen som skjer fra starten av, når et livløst område blir tilgjengelig for levende organismer, for eksempel der en isbre smelter bort.
 • Sekundær suksesjon er utviklingen som følger etter en større forandring i miljøforholdene i et etablert økosystem, for eksempel skogbrann eller gjengroing.
 • Naturen er i stadig endring. Mennesker kan påvirke disse endringene. Eksempler på dette er avrenning til vann og vassdrag eller skogsdrift.
 • Pionerfasen er starten på en suksesjon. I en primær suksesjon starter det som regel med organismer av gruppa lav. Ved sekundær suksesjon finnes oftest jordsmonn med røtter og frø. Her er pionerplantene gjerne lyskrevende organismer med god spredningsevne.
 • Konsolideringsfasen er fasen etter pionerfasen. Her er artsmangfoldet størst.
 • Klimaksfasen er det stabile og "endelige" stadiet i suksesjonen. I Norge er klimaksstadiet preget av økosystemer med barskog.