Læringssti

Varighet: 4t
Aarpije

Gïeleviehkiedïrregh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:

  • soptsestidh gïeleviehkie-dïrregi bïjre goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke
  • gïeleviehkie-dïrregi funksjovnem buerkiestidh goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke
  • skaepiedihks tjaalegh tjaeledh gïeleviehkie-dïrregh nuhtjedh goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti