Læringssti

Varighet: 4t
Baakoeh sjangeri bïjre

Sjangerh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh daejredh:

  • joekehtsem sjangeren jïh medijumen gaskem
  • mah tjaalegh aamhtese-tjaalegh
  • mah tjaalegh tjiehpies lidteæære-tjaalegh
  • maam sjangere-nomme soptseste
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti