Læringssti

Varighet: 4t
Govlesadteme-tsiehkieh

Govlesadtedh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:

  • daejredh mij govlesadteme
  • gïele-funksjovnh gaavnedh
  • argumenth gaavnedh jïh tjïelkestidh
  • argumentereles tjaalegh tjaeledh
  • goltelidh jïh eerlegevoetem vuesiehtidh mubpiej argumentasjovnese
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti