Fagstoff

Suksesjoner – økosystemene i endring

Publisert: 14.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Naturen er i stadig forandring. Disse endringene er helt naturlige og skjer uten menneskelige inngrep. Et tjern som gror igjen og blir til ei myr, eller artssammensetningen i en skog er eksempler på naturlige endringsprosesser.

Dette emnet handler om gradvise endringer i et økosystem, det vi kaller suksesjoner. Hvis vi kjenner til slike naturlige prosesser i naturen, kan vi lettere avdekke og forebygge uønskede, menneskeskapte endringer og påvirkninger. Du skal lære om flere former for suksesjoner, og hva som kjennetegner ulike stadier i en suksesjon. Et feltarbeid for å studere hvilke arter som hører til de ulike stadiene i en suksesjon, hører også inn under dette emnet.