Fagstoff

Sammendrag av "Bærekraftig framtid"

Publisert: 24.08.2017

Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Grafikk.

Sammendrag

  • Bærekraftig utvikling går ut på å sikre behovene til de som lever i dag uten at det går utover mulighetene for kommende generasjoner til å få sikret sine behov.
  • For å oppnå en bærekraftig utvikling har mange land i verden kommet sammen og blitt enige om flere avtaler:

1972

FNs miljøprogram (UNEP)

UNEP leder jobbinga med mange klima- og miljøavtaler.

1986

Bern-konvensjonen

Avtale om vern av arter og områder.

1987

Konferansen "Vår felles framtid"

Begrepet "bærekraftig utvikling" løftes fram.

1992

Agenda 21

Miljøtiltak skal forankres lokalt: «Tenk globalt – handle lokalt».

1997

Kyoto-avtalen

Kutt i klimagassutslipp i vestlige land.

2000

FNs tusenårsmål

Mål for å redusere fattigdom.

2015

FNs bærekraftsmål

Mål om fattigdom, klimaendringer og ulikheter.

2016

Parisavtalen

Alle land må kutte utslipp av klimagasser. De rike må kutte mest.

  • FNs bærekraftsmål handler om 17 temaer, som for eksempel livet på land, likestilling, helse og klimaendringer. Til sammen dekker de sosiale forhold, naturmiljø og økonomi.
  • Skog er viktig for å få en bærekraftig utvikling. Den gir oss mange ressurser og tjenester og er av den grunn utsatt for press.
  • Havet er viktig som leveområde for mange arter, og som matfat for oss. Det trues av forsøpling og forsuring.
  • Verdens ressurser er skjevt fordelt, og mange lever fortsatt i fattigdom. Når mennesker skal løftes ut av fattigdom, må dette skje på en måte som ikke ødelegger naturressursene.
Oppgaver

Aktuelt stoff for