Oppgave

Retorihkeles tjelmieh akten reklaame-annonsese

Reklameannonse for Lerum eplemost. Illustrasjon. Reklaame-annonse Lerum eeplamostese

Analyseredh annonsem Lerumistie.

Diedtieh annonsese juktie dam ellies stoeredahkese åadtjodh. Datne voestegh aktem onne guvviem åadtjoeh aktine stueriedehteme-klaasine vöölemes åelkiesbielesne. Diedtieh stueriedehteme-klaasese juktie ellies-sjeermem vuejnedh.

 

 

Bijjie-guvvie teeksteste

 

 • Gie jeahta maam gïese, gusnie, gåessie, guktie jïh man åvteste? 
 • Mij sjangeridie daate? 
 • Gusnie sïejhmemes daagkeres teekstem gaavnebe?
 • Mij åssjele teekstine?
 • Mij lea dorjese maam edtjieh doekedh? 
 • Man jïjtsevoetese dorjesisnie annonse tjelmide åtna? 
 • Mij lea teeksten ulmie-dåehkie? 
 • Gaavnh bïevnesh seedtijen bïjre Gaske-viermesne (lerum.no). Maam gïehtelimmie dorje?
 • Gusnie höölleste?

Lïhke-lohkeme 

Buerkesth doh ovmessie bielieh mejstie annonse lea tjåanghkan bïejeme.

 

 

Åejvie-guvvie

 • Mij lea tjelmie-dåastoje?
 • Mij lea bïejeme åvtene?
 • Buerkesth duekiem. Maam dïhte vuesehte?

 

Tihtele (bijjie-baakoe)

 • Maam maahta jiehtedh lea annonsen bijjie-baakoe?
 • Mah såarhts bïevnesh vadta? 
 • Magkeres såarhts tovna sjugniesåvva baakoej jïh tjaeleme-såarhti tjïrrh?

 

Laejpie-teekste

 • Gusnie bïejesovveme?
 • Magkeres tjaeleme-gïelem nuhtjeme?
 • Magkerh faakta-bïevnesh laejpie-teekste vadta?
 • Magkerh dåajvoehtassh vadta? (Vaeltieh aaj meatan teekstem mij lea vöölemes jïjtjehke juvse-burhtjesne.)

 

Logo jïh faamoe-baakoe

 • Man daamtaj Lerum-logo vååjnoe? 
 • Mij Lerumen faamoe-baakoe? 
 • Magkerh vuajnoeh seedtijistie faamoe-baakoe vadta?

 

Klaerie-åtnoe

 • Mij klaeride jeenjemes vååjnoe annonsesne?
 • Mah bïevnesh tjïertestamme sjidtieh viehkine daehtie klaereste? 
 • Mejstie klaerijste jeenjemes annonsesne? Galme jallh baahke klaerieh?

 

Argumentasjovne annonsesne

Goerehth guktie guvvieh, teeksth jïh grafihken viehkie-vierhtieh åtnasuvvieh ihke seedtije edtja ussjedammes vååjnedh, bïevnesh aamhtesen bïjre vedtedh jïh domtesidie lohkijen luvnie appelleradidh.

 

 

Etos: seedtijen ussjedammesvoete

 • Guktie seedtije pryövoe annonsesne vååjnedh?
 • Guktie teekste, guvvieh jïh grafihkeles viehkie-dïrregh viehkiehtidh daam vuajnoem seedtijistie sjugniedidh?
 
Logos: ryöktesth argumentasjovne
 • Man gellie rïektesvoeth/faaktah annonsesne gaavnebe mejtie gåarede gïehtjedidh?
 • Mah bagkesimmieh ibie maehtieh gïehtjedidh?
 • Mij maahta mijjem jaehkiehtidh guktie bagkesimmide læjhkan jååhkesjibie?
Patos: appelle domtesidie
 • Man åvteste vaaroe bïejesåvva fïerske eeplajgujmie ektine?
 • Maam eatneme, mij lea våajnoes duekesne, edtja vaaroen bïjre soptsestidh?
 • Man åvteste motijve, maam åejvie-guvvesne vuejnebe, aaj juvse-burhtjesne? 
 • Guktie doh ovmessie klaerieh viehkiehtieh doekeme-dïjrem tjïertestidh. 
 • Mah gïeleviehkie-dïrregh seedtije nuhtjie juktie hijven vuajnoem vaaroste sjugniedidh?
Iktedimmie
 • Mehtie såarhts argumentasjovneste vaenemes gaavnh? 
 • Mehtie såarhts argumentasjovneste jeenjemes? 
 • Argumentasjovnine annonsesne veelelaakan barkeme guktie dovne teekste jïh guvvieh aktem aktelaaketje reklaame-dïjrem buakta mij tsavtsa? Jeatjah baakoejgujmie: daate akte lyhkedihks teekste, retorihken mietie?
 

 

 

 Baakoeh

 

 gïetelimmie

 virksomhet

 tovna  

 tone

 dåajvoehtasse 

 løfte

 faamoe-baakoe

 slagord

 ussjedammesvoete

 troverdighet

 ryöktesth 

 direkte

 bagkesimmie

 påstand