Fagstoff

Hva er autorisasjon?

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Disse yrkene i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag krever autorisasjon:


• Ambulansearbeider
• Apotektekniker
• Fotterapeut
• Helsefagarbeider
• Helsesekretær
• Tannhelsesekretær

Tresko med teksten "godkjent".

Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Alt helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens.

Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel, for eksempel ambulansearbeider. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

Du kan lese mer om hvilke grupper helsepersonell ordningen omfatter i Lov om helsepersonell mv § 48

 

Riksvåpenet, Norges lover  

"Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon (eller lisens) har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon."


- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Hvorfor er autorisasjon for helsepersonell påkrevd?

Autorisasjon er en bekreftelse på at arbeidstakeren oppfyller de kravene som gjelder for yrkestittelen, faglig og formelt. På den måten blir enkelte yrkestitler beskyttet mot misbruk. Autorisasjonsordningen bidrar til å sikre at den som utøver et arbeid, har den nødvendige kompetansen. Det er viktig å sikre kvalitet i tjenesten og trygghet for brukeren.

Informasjon og regler knyttet til hver enkelt yrkesgruppe finner du på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Hvordan får man autorisasjon?

Først gjelder det å fullføre – og bestå – opplæringen.
Søkeren må i tillegg være under 75 år og ikke ha vist seg uegnet for yrket. Mennesker med eksamen fra andre land kan også søke om godkjenning på visse vilkår.

Søkeren sender søknadsskjemaet til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Her blir alle søknader behandlet, og søknaden blir godkjent eller avslått. Opplysningene samles i et eget register kalt Helsepersonellregisteret. Du kan finne søknadsskjema på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Hvilket ansvar innebærer det å ha autorisasjon?

Du må utføre arbeidsoppgavene dine forsvarlig og etter de reglene som gjelder. Du må følge med og holde deg oppdatert på den utviklingen som skjer innen faget. Som yrkesutøver må du innse og godta din egen faglige begrensning, slik at du henviser til noen med nødvendig kompetanse for arbeidsoppgaver du selv ikke er skikket til å håndtere.

Paragraftegn. Illustrasjon.Innenfor alle lover er det paragrafer du må kjenne godt til.   

Tap av autorisasjon

Noen ganger hender det at brukeren er misfornøyd med den tjenesten han mottar. I alvorlige tilfelle kan brukerens liv ha vært i fare, for eksempel på grunn av feil medisinering. Klagen kan da komme fra brukeren selv, eller av andre som ønsker å representere han eller henne.

Bakgrunnen for at leger får advarsler, er ofte klage fra pasienter eller pårørende. Når det er så alvorlig at helsearbeidere mister autorisasjonen, er det gjerne arbeidsgiveren, politiet eller påtalemyndighetene som har reagert. Fylkeslegen mottar klagene og vurderer om det er behov for å reagere mot en yrkesutøver.

Statens helsetilsyn kan trekke tilbake autorisasjonen fra helsepersonell når de vurderer det som nødvendig. Dette gjelder personer som ikke lenger kan utføre yrket sitt forsvarlig. Eksempler her kan være egen sykdom, langt fravær fra yrket, bruk av rusmidler, kriminelle handlinger og pliktbrudd. Du kan lese mer om tilbakekalling av autorisasjon i lov om helsepersonell § 5.

Helsepersonell som frivillig ønsker å gi avkall på autorisasjonen sin, kan sende skriftlig erklæring til fylkeslegen. Hvis man senere ønsker ny autorisasjon, gjelder det for begge gruppene at man må vise seg skikket for eventuelt å få et slikt vedtak. Du kan lese mer om dette i lov om helsepersonell § 59.

Utfordringer til deg

  1. Hva er autorisasjon?
  2. Hvilke yrkesgrupper innenfor utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag må ha autorisasjon?
  3. Hvordan går du fram for å få autorisasjon?
  4. Bruk lenkene og finn fram søknadsskjemaet for autorisasjon. Hva spørres det om?
  5. Hvorfor har noen yrkesgrupper autorisasjon?
  6. Når og hvordan kan du miste autorisasjonen din?
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt