Læringssti

Varighet: 2t
Graffitije

Lohkije-tjaalege jïh ållermaehteme

Gosse daan learoe-baalkan mietie liereme edtjh maehtedh:

  • lohkije-tjaalegem tjaeledh
  • gærja-ållermaehtemem tjaeledh
  • filme-ållermaehtemem tjaeledh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti