Oppgave

Tjaelieh gærja- jïh åller-maehtemem

Skolebøker og eple i klasserom. Foto.

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrojde "Gærja-ållermaehteme" jïh "Filme-åller-maehteme".

1. laavenjasse

Veeljh aktem gærjam maam lohkeme jïh tjaelieh gærja-ållermaehtemem gærjan bïjre.

 

2. laavenjasse

Tjaelieh filme-ållermahetemem akten filmen bïjre maam vuajneme.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for