Oppgave

Baajh dam måaladamme guvviem jieledh!

Måaladamme graffitije vïetjesne. Guvvie.  Daennie sæjrosne laavenjassh lohkeme-tjaalegi bïjre.

Baajh dam måaladamme guvviem jieledh!

 

Ussjedh akte måaladamme guvvie meehti dan jïjnjh almetjh gåaskodh. Altan tjïelte dongki jïh maeksieji ihke Anders Sunna jïh Linda ”Zina” Aslaksen edtjigan graffitijem måaladidh vïedtjesne aktene noere-skuvlesne. Daate måaladamme guvvie lea gaajh stoerre, 14 meeterh jollehke jïh 18 meeterh gamte.

 

Daate tjuara sån akte dejstie stööremes saemien måaladamme guvvijste årrodh. Jïh daelie gaajhkesh dovnesh daam måaladamme guvviem digkiedieh. Men gaajhkesh hov daejrieh Anders Sunna lea åehpies dan åvteste digkiedimmiem sjugnede sov tjeahpojne. Guktie gosse Altan tjïelte satnem birri måaladidh dellie sån aaj tjoerin daejredh maam darjoejin.

 

Jeenjesh eah daam måaladamme guvviem lyjhkh, jïh sijhtieh guvvie edtja vïedtjeste vaaltasovvedh jallh jeatjahtovvedh. Mubpieh billieh daate måaladamme guvvie edtja saemide tsevtsedh!!! Men saatnan!!!! Maam mijjen bïjre vienhtieh????? Baajh guvviem årrodh. Ajve akte guvvie.

 

Anna Nilsen

 

1. laavenjasse

Lohkh plaerie-tjaalegem ”Baajh guvviem jieledh!” maam Anna Nilsen lea tjaaleme jïh vaestedh gyhtjelasside.

  1. Man bïjre lohkije-tjaalege?
  2. Mij Anna Nilsenen vuajnoe daan aamhtesen bïjre?
  3. Dïhte tihtelem veeljeme mij hijvenlaakan sjeahta? Man åvteste (ij)?
  4. Tjuvtjedh baakojde jïh dïejvesidie mah tjïertestieh guktie dïhte digkede.
  5. Gïese tjaala sov tjaalegisnie?
  6. Sïjhth buektiehtidh ulmie-dåehkiem jaehkiehtidh? Man åvteste (ij)?

 

2. laavenjasse

Vaestedh Anna Nilsenen tjaalegem.

Veeljh aktem daejstie råållijste: 

  • graffiti-tjiehpiedæjja 
  • pensjovniste 70 jaepien båeries
  • tjirkije aktede nöörjen politihkeles krirreste
  • tjeahpoeskuvle-lohkehtæjja, 25 jaepien båeries