Læringssti

Varighet: 4t
Guksie

Vætnoe

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne:

- tjaalegh lohkeme vætnoen bïjre

- baakoejgumie barkeme vætnoen bïjre

- barkoe-bïhkedimmiem tjaaleme

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti