Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Analyseredh åenehks-filmem Rebel

Pike som holder en lapp foran ansiktet.   

Elle-Máijá Tailfeather ovmessie teknihkh dokumentaare-filmesne nuhtjie goh animasjovne, båeries guvvieh jïh rekonstruksjovnh. Dahkoe filmesne lea filme-darjojen fuelhkien bïjre jïh buerkeste guktie byjjenidh gosse eejhtegi göökte ovmessie aalkoealmetje-dåehkeste, akte saemie jïh mubpie blackfoot-almetje.

Vuartesjh filmem Rebel (Bihttoš). Nuhtjh daam tjaeleme-maallem gosse datne filme-analysine barkah.

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff