Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Laavenjassh tjaalegasse "Dejpeladtje skuvle-vaarjoeh"

Göökte kaarh gærjah lohkeminie. Guvvie.  

Relatert innhold

Aktuelt stoff for