Læringssti

Varighet: 3t
Rypejakt i Telemark

Vijreme

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme:

  • datne tjaalegh vijremen bïjre lohkeme
  • datne edtjh maehtedh baakoeh vïjremen bïjre damtijidh
  • datne edtjh maehtedh eatneme-baakoeh damtijidh

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti