Oppgave

Øvingsoppgaver - Økosystemene er i endring

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 16.02.2011
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene krever at du søker opplysninger og bearbeider stoffet.

Endringer i biologisk mangfold og produktivitet under suksesjon. Simulering og oppgaver
Kilde: ©CyberBook AS| YDP|NDLA


Suksesjon i skog. Simulering og animasjon.

Øvingsoppgaver- Økosystemene er i endring

 

 1. Gi to eksempler på at levende organismer kan forandre det abiotiske miljøet i et økosystem.
 2. Hvordan endrer det biologiske mangfoldet seg vanligvis gjennom en suksesjon?
 3. Hva skiller en sekundær suksesjon fra en primær suksesjon?
 4. Hvilke egenskaper har planter som dominerer pionerfasen i suksesjonen på en hogstflate?
 5. Hva er årsaken til at artsmangfoldet er størst i konsolideringsfasen av en suksesjon?
 6. Hvilken vegetasjonstype dominerer klimaksstadiet i for eksempel: 
  a) lavlandet i en innlandskommune i Midt-Norge?
  b) lavlandet i kystnære strøk i Telemark?
  c) ytre kyststrøk på Vestlandet?
  d) høyereliggende fjellbygd i Nordland?
  Prøv å finne årsakene til forskjellene.
 7. Ulike arter torvmoser er ofte dominerende planter på myr. Finn minst 5 andre arter som også kan være  vanlige på ei myr.
 8. Ei myr kan være i ulike suksesjonsstadier alt etter hvor på myra en befinner seg. Hvilken del av myra mener du har kommet lengst i suksesjonen?
 9. Når man skal studere plantesamfunn, gjør man ruteanalyser eller linjeanalyser. Ruteanalyse passer for å studere plantelivet i et homogent plantesamfunn. Linjeanalyse passer å bruke når man vil vise forandringer i plantesamfunnet i et område.
  Hvilken metode ville du bruke for å studere suksesjonen på myra?
 10. Hva er sphagnan?
 11. Torvmosen bevarer alt som kommer ned i myra. Nevn eksempler på hva man har funnet bevart i myr.
 12. Nevn grunner til at man bør bevare myrlandskap.
 13. Hva er det som avgjør hvilke arter som lever i et bestemt område?
  Kan du nevne noen faktorer som er viktige?
 14. Hva hadde skjedd med naturen hvis menneskene ikke hadde påvirket den? Ville den forblitt uforandret for alltid?
Relatert innhold