Fagstoff

Jienebegïelen-voete

Nïejte golteleminie. Guvvie.  Daan biejjien siebriedahkesne gellie kuvlturh loevt-laaketjh jielieh. Siebriedahke mijjem tsavtsa jïh ibie daelie ajve saemesth, jallh ibie ajve saemien vaarjoeh nuhtjh.

Mijjieh hov åarjelsaemien-gïelem soptsestibie jïh mijjen gïele-dajve Nöörjesne lea Saltfjellet luvhtie noerhtelisnie Elgåen gåajkoe Hedmaarhkesne åerjielisnie.

Åarjelsaemien gïelen göökte åejvie-smaaregh.

Noerhte åarjel-saemien, aaj gohtjeme Sjeltie (Vaapste, Gaala, Aarborte, Bindaelie, Nåamesje Nöörjesne, Vapsten Dearnesne, Vualtjere, Frööstege Sveerjesne).

Åarjel åarjel-saemien, aaj gohtjeme Jïemhte (dajve Snåasen jïh Verdalen gaskem, Meråker Nöörjesne, Hotagen, Offerdaelie, Njaarke, Kall, Skalstugan, Såaka jïh Härjedalen Sveerjesne)

Lissine mijjieh maehtebe saemien-gïelem utnedh voestes-gïeline jallh mubpien-gïeline.

Daan biejjien siebriedahkesne gellie gïelh gååvnesieh. Jienebe-gïelen siebriedahke lea akte siebriedahke gusnie almetjh ovmessie gïelh soptsestieh, jïh dah ovmessie gïelh ektesne jielieh. Dagkerinie siebriedahkesne daamhtah almetjh aktem ektie gïelem nuhtjieh gosse edtjieh govlesadtedh.