Læringssti

Varighet: 3t
Aahka gon aahkuveh

Jienebegïelevoete

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh daejredh mij:

  • ietnien-gïele, voestes-gïele jïh nubpien gïele
  • guektiengïele-voete 
  • funksjovnelle guektiengïele-voete
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti