Oppgave: Drøfte

Laavenjassh: Jienebegïelen-voete

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie. Laavnjassh teemese "Jienebegïelen-voete". Daah laavenjassh leah gærjeste "Gïele lea faamoe".


1. laavenjasse

Mij lea Saaran 

 1. voestes-gïele?
 2. nubpien-gïele?

 

Saara lea 15 jaepien båeries. Dan voestesgïele lea daaroen gïele maam gåetesne lïereme jïh dam tjidtjine; fïerhten biejjien soptseste. Maana-giertesne saemien lïeri. Jallan vïjhten jaepien båeries dillie goh saemien-gïelen maana-giertesne eelki. Maana-giertesne gaajhkh barkijh barre saemiestin, jïh ånnetji die aelkiesti saemiestidh. Daelie Saara gåabpatjahkide gïelide mahte seamma hijven soptseste.

 

2. laavenjasse

Mij dov ietnien-gïele jallh voestes-gïele? Dov göökte ietnien-gïelh? 

 

3. laavenjasse

Mij dov nubpiengïele?

 

4. laavenjasse

Mij jallh mah dov ammes-gïelh? 

 

5. laavenjasse

Gihtjh luhkie almetjh mij lea dej

 1. ietnien-gïele (voestes-gïele)
 2. nubpien-gïele
 3. ammes-gïele

 

6. laavenjasse

Mij tjidtjien ietnien-gïele?

 

7. laavenjasse

Mij dïhte sïejhmemes ammes-gïele?

 

8. laavenjasse

WEB-sæjroem darjodh gusnie åejvie-gïele lea saemien-gïele. Sæjrose jallh sæjrojde saaht maam tjaeledh. Jeatjah dajven noerh edtjieh dijjen bïjre lohkedh, vg guktie dijjen luvnie daelie jnv. Sæjrose jallh sæjrojde tjaelede daej aamhtesi bïjre:

 • musihkevideo-vierhtiedimmie 
 • tjihtesh/dikth 
 • gaahtjemen jallh raavra-tjiektjemen bïjre 
 • gaarvoej bïjre
 • bivtemen jïh vïjremen bïjre
 • dijjen luvnie vihkielommes saemiej bïjre 
 • guktie dijjen luvnie noerine årrodh 
 • eejehts-faaleldahkh 
 • gieriesvoeten bïjre
 • åehpies filme- jallh musihke-naestien bïjre 
 • geeruvi/narkotihken vaahresen bïjre jnv.

Idie galkh gaajhki aamhtesi bïjre tjaeledh goh. Bööremes doestedh saemien gïelese tjaeledh. Hijven buektiehtidh jïjtjedh åssjalommesi bïjre tjaeledh.