Fagstoff

Ietnien-gïele jïh voestes-gïele

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie.  

Muvhth almetjidie gujht aelhkie mujhtedh mij dej ietnien-gïele. Såamasidie ij leah. Ietnien-gïele ij leah ajve tjidtjien gïele. Nov aaj aehtjien gïele. Ietnien-gïele lea sïejhmemes gïele maam aalkovistie gåetesne leara.

Almetje maahta göökte ietnien-gïelh utnedh. Jis eejhtegi leah göökte ietnien-gïelh, jïh gåabpatjahkh jijtsi ietnien-jallh voestes-gïelem maanine soptsestieh, dellie maana göökte ietniengïelh leara, vg aehtjie saemeste jïh tjidtjie jis daaroste.

Voestes-gïelem maahta utnedh ietnien-gïelese synonyjmine. Dïhte seamma goh ietnien-gïele. Dïhte gïele maam almetje voestes gietjeste leara, dam voestes-gïeline gåhtjoeh. Jis almetje göökte gïelh akten-aejkien leara, dellie ij maehtieh jiehtedh dan lea dovne voestes- jïh nubpien-gïele. Dan leah göökte ietniengïelh. Muvhtene nemhtie almetjen nubpien-gïele lea veaksahkåbpoe goh dïhte voestes-gïele. Dam vueptiestibie gosse almetje åehpies aamhtesi bïjre soptseste. Dellie gïelem veeljie mïsse aelhkie jïh iemielaakan soptsestidh.

Almetjasse daerpies jïjtse voestes-gïelem dan hijven lïeredh jïh maehtedh guktie buektehte. Almetje dovne daarpehte voestes-gïelen daajroej bïjre eavadidh jïh abpe jielemem dam gïelem övtiedidh, baakoe-låhkoem jïh jiehtesh. Juktie aamhth jïh jiehtesh leara jïh daajroeh voestes-gïelen bïjre åådtje, dellie stoerre viehkie dan sov nubpien-gïelen övtiedæmman. Bööremes lij jis almetje nöörie voestes-gïelem fïerhten biejjien soptsestidh, ij gåetesne ajve, siebriedahkesne dovne. Muvhth ij almetjen voestes-gïele åvtanamme dan hijven guktie byöreme.1 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff