Fagstoff

Åtnoes guektiengïelen-voete

En utendørs oppføring av teaterstykket Kautokeino 1852, om Kautokeino-opprøret. Foto.  

Learoe-soejkesjen ulmien mietie dellie maanah gelkieh åtnoes guektien-gïelen sjïdtedh. Åtnoes guektiengïelen-voete lea gosse daaroen-gïelen learohke saemien-gïelem dan hijven leara guktie biejjegi dejnie gaegnede.

Seammalaakan gosse saemien-gïelen learohke daaroen-gïelem dan hijven leara guktie dejnie gaegnede beajjetje jieliemisnie. Dellie lea åtnoes guektiengïelen-voete. Åtnoes guektiengïelen-voeten ulmie jeahta learohkh gelkieh saemien-gïelen siebriedahkesne guarkadidh jïh doestedh saemiestidh.

Vuesiehtimmine Kaj Aantam veeljebe gie årroeminie Guovdageajnosne gubpene 855 almetjh saemiestieh. Dïhte daaroen-gïelen påajke. Jalts saemien-gïelem hijven guarkoe dellie ij saemesth. Gosse voelpigujmie ektesne skuvlesne jallh ålkone dellie dah altese voelph saamastellieh gaskemsh. Satnine die daaroestieh. Nov gujht hijvene gåarede juktie gaajhkh dah sinsitniem demtieh. Kaj Aanta lïjhke åtna nåake ij dïhte saemesth. Muvhtene jåasan domtoe gosse ij maehtieh saemiestidh. Dan åvteste vaejvede. Nimhtie dam ussjedamme saemien lïeredh guktie buektehte soptsestallemisnie meatan. Gosse saemien-gïelem leara guktie mubpiejgujmie ektesne dahkesje jïh gaajhkesh guarkadieh, dellie dïhte åtnoes  guektien-gïelen.1 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff for